شیر الات اندازه گیری دما

Temperature Measurement

شیرالات اندازه گــیری دمــا

اقلام ابزار دقیق به منظور کنترل فرآیندهای اتوماتیکی طراحی شده اند. اقلام ابزار دقیق در نگاه کلی برای اندازه گیری و نشان دادن فشار، دما، سطح و دبی سیالات مورد استفاده قرار می گیرند.

تجهیزات ابزار دقیق دما شامل رنج وسیعی از کالاها شامل انواع مختلفی از دستگاههای اندازه گیری دما، ترنسمیترهای دما، سنسورها و ترنسدیوسرها می باشند که به منظور اندازه گیری و نشان دادن دمای مایعات و گازها مورد استفاده قرار می گیرند.

سنســـورهای دما شامل ترنسدیوسرها، ترنسمیتـــرها و سویچ ها دستگاههایی هستند که دمای سیال را اندازه گرفته و میزان مربوطه را به سیگنال الکتریکی مناسب تبدیل می کنند.

گیج های دما تجهیزات آنالوگ و یا دیجیتالی هستند که دمای لحظه ای سیال را در هر لحظه از فرآیند اندازه گیری نشان میدهند.

برخی محصولات ما