شیرهای اتوماتیکی و شیرهای اطمینان

ON/OFF Valves & Safety Valves

شیرهای اتوماتیکی و شیرهای اطمینان

شیرهای اتوماتیکی به هدف باز و یا بسته شدن کامل مورد استفاده قرار میگیرند.

در نتیجه این شیرها به منظور تنظیم میزان سیال در رنج باز و بسته شدن شیر کاربرد ندارند. شیرهای اتوماتیکی بوسیله یک عملگر که دارای مکانیزم باز و بسته کردن شیر است، مورد استفاده قرار میگیرند.

بر اساس نوع مکانیزم به کار رفته در عملگر، انواع مختلفی از عملگرها به شرح زیر موجود می باشد:

یک شیر اطمینان به منظور باز شدن و تخلیه فشار اضافی داخل مخازن تحت فشار و دوباره بسته شدن در زمان رسیدن به شرایط نرمال مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی محصولات ما