شیر های کنترلی

Control Valves

شیر های کنترلی

یک شیر کنترلی با دریافت سیگنال از یک کنترلر میزان سیال عبوری از شیر را تغییر داده و بدینوسیله دبی سیال را کنترل می کند. این قابلیت ، کنترل دبی سیال را به صورت مستقیم و در نتیجه کنترل پارامترهایی مثل فشار، دما و سطح سیال را به صورت غیر مستقیم امکان پذیر می سازد.

انواع مختلفی از شیرهای کنترلی به شرح زیر می باشد:

برخی محصولات ما