کمپرسورها

Compressors

کمــپرســـورهـا

پمپ ها و کمپرسورها نه به صورت یک عضو مستقل بلکه به عنوان قسمتی از یک سیستم پایپینگ مدنظر هستند. طراحی این دستگاه ها بر اساس شرایط کاری مورد نیاز از جمله فشار ساکشن و تخلیه، کمترین و بیشترین میزان دبی سیال و مشخصات و خصوصیات سیال عبوری انجام می شود.

انواع کمپرسورها شامل:

برخی محصولات ما