پمپ و کمپرسور

کمپرسورها

Compressors کمــپرســـورهـا پمپ ها و کمپرسورها نه به صورت یک عضو مستقل بلکه به عنوان قسمتی از یک سیستم پایپینگ مدنظر هستند. طراحی این دستگاه ها بر اساس شرایط کاری مورد نیاز از جمله فشار ساکشن و تخلیه، کمترین و بیشترین میزان دبی سیال و مشخصات و خصوصیات سیال عبوری…
ادامه مطلب

پمپ ها

Pumps پمپ ها پمپ ها و کمپرسورها نه به صورت یک عضو مستقل بلکه به عنوان قسمتی از یک سیستم پایپینگ مدنظر هستند. طراحی این دستگاه ها بر اساس شرایط کاری مورد نیاز از جمله فشار ساکشن و تخلیه، کمترین و بیشترین میزان دبی سیال و مشخصات و خصوصیات سیال…
ادامه مطلب